Δικαίωμα να προσθέσει κλειστό χώρο προετοιμασίας γευμάτων σε ήδη λειτουργούσα επιχείρηση υπαίθριων εκδηλώσεων, έχει ο κάτοχος της σχετικής άδειας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημόσιας Υγείας Γιάννη Μπασκόζου, υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης δραστηριότητας μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος σε ήδη λειτουργούσα επιχείρηση υπαίθριου χώρου εκδηλώσεων.

Στο άρθρο 14 της απόφασης 96967/2012 (ΦΕΚ Β΄2718), αναφέρεται ότι στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων, είναι οι χώροι στους οποίους προσφέρονται τρόφιμα ή ποτά, που παρασκευάζονται και προετοιμάζονται σε άλλους χώρους που διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (παρασκευαστές συσκευαστές εργαστήρια τροφίμων) και μεταφέρονται στους εν λόγω χώρους για σερβίρισμα και τελική διάθεση.

Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η διαδικασία προσφοράς γευμάτων στους ανωτέρω χώρους δεν είναι δεσμευτική.

Εφόσον, όμως, ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί, μπορεί να προβεί σε προσθήκη στεγασμένου χώρου αναπτύσσοντας και τη δραστηριότητα «Μαζικής Εστίασης Πλήρους γεύματος».

Άδεια

Αυτό προϋποθέτει αντικατάσταση της άδειας, κατόπιν γνωμοδότησης της Υγειονομικής Υπηρεσίας. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

Ότι δεν απαγορεύεται από άλλες διατάξεις χρήσεων γης, νομιμότητας κτιρίου (αρμοδιότητα της αδειοδοτούσας αρχής και του υπεύθυνου μηχανικού).

Ότι τηρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και υπάρχει η κατάλληλη τεκμηρίωση για τις διαδικασίες παρασκευής και προσφοράς των γευμάτων (αρμοδιότητα Υγειονομικής Υπηρεσίας).